Etikai kódex

MADRISZ
A szakmai képviselet és a szakmai véleménynyilvánítás etikai szabályainak kialakítása

A MADRISZ tagjainak kapcsolatát a bizalom, a tisztelet és a szolidaritás határozza meg, ezek azonban bár nem fedhetik el a szakmai problémákat, de lehetőséget adnak azok feloldására.
A segítői szakmában, így a MADRISZ tagjainak kapcsolatában alapvető érték az együttműködés. A MADRISZ tagja tiszteletben tartja munkatársai és más szakembereknek sajátjától eltérő nézeteit, véleményét és munkamódszerét, ezért kritikájának felelős módon, az érintett bevonásával ad hangot. A MADRISZ tagja arra törekszik, hogy szaktudását, gyakorlati tapasztalatait és szakmai információit megossza tagtársaival.

A MADRISZ tagja arra törekszik, hogy a területen tevékenykedő intézmények, szervezetek és szakemberek együttműködjenek, véleményeiket egyeztessék, közös szemléleti keretekre törekedjenek, állásfoglalásaikat lehetőség szerint konszenzuson alapuló módon alakítsák ki, eltérő véleményeik, esetleges konfliktusaik feloldására pedig mindent tegyenek meg.

A MADRISZ tagjának kötelessége, hogy folyamatosan nyomon kövesse a szakma fejlődését, változását, ezt alkalmazza munkájában és annak adjon hangot szakmai véleményének kinyilvánítása során. E tekintetben a jó gyakorlatokra, a tudományosság elveire, a szakirodalomra és a kliensek szükségleteire támaszkodik.  

A MADRISZ tagja tudatában van annak, hogy esetlegesen eltérő véleménye nem jelentheti személyes értékeinek másokra való rákényszerítését.

A MADRISZ tagja szakmai munkája, szakmai véleményalkotása során az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően politikai érdekeket nem követ. Politikai elkötelezettségét sosem helyezi szakmai felelőssége elé.

A MADRISZ tagjai és tagszervezetei a MADRISZ demokratikusan elfogadott szakmapolitikájának és szakmai gyakorlatának képviseletére törekszenek, növelve ezzel a szolgáltatások társadalmi hatékonyságát, színvonalát és elfogadottságát. 

Abban az esetben, amikor nem áll rendelkezésre a MADRISZ megfelelő fórumain létrehozott konszenzusos döntés, elfogadja a többségi döntés eredményét. Ha ez nem tud megvalósulni, akkor különvéleményének mindenkor úgy ad hangot, hogy abból kiderüljön egyrészt, hogy saját nevében nyilatkozik, másrészt hogy mi a MADRISZ többségi véleménye.

A MADRISZ tagja, vagy tagszervezetének képviselője közszereplést vállalva minden esetben közli, hogy milyen minőségben, kinek a nevében (egyén, munkahely, szakma, párt, egyház, szervezet stb.) nyilatkozik, vagy cselekszik. A MADRISZ nevében csak a MADRISZ-ban demokratikusan elfogadott szakmapolitikai elvek mentén lehet nyilatkozni. Az ettől eltérő vélemények esetében mindenkor jelezni kell, hogy a megszólított a saját nevében nyilatkozik. A nyilatkozattétellel kapcsolatban főszabály, hogy elsősorban a MADRISZ választott elnöke, elnökségi tagjai nyilatkozhatnak, a MADRISZ tagjai nyilatkozataikat összehangolják az elnökkel és az elnökséggel.

A MADRISZ tagja védi kollégáit, munkatársait az igazságtalan eljárásokkal szemben. Támogatja őket a kliensek és a szakma érdekei miatt vállalt esetleges összeütközésekben.

A segítő munka során a MADRISZ tagja védelemre jogosult a vele, az intézményével vagy a kliensével szembeni jogsértő vagy etikátlan bánásmóddal szemben. Ha az etikai sérelem akár intézmények, akár személyek részéről éri, védelemért az Egyesülethez, annak Elnökségéhez, vagy annak Etikai Bizottságához fordulhat.

A MADRISZ tagja nem vállalhat el olyan feladatot, amelyben tevékenységét visszaélésre, az általa képviseltek érdekeinek ellenére vagy emberellenes célokra használhatják fel.

A MADRISZ tagja alapvető értékként kezeli a kezeltek esélyeinek növelését, ezért azok társadalmi stigmatizációját, negatív megkülönböztetését felerősítő módon a tag nem léphet fel.

A MADRISZ tagja szakmai véleményalkotása vagy nyilvánosságban történő állásfoglalása során mindenkor a probléma tényleges mértékének megfelelően nyilvánul meg, azaz tudatosan elkerüli a bagatellizálás vagy dramatizálás veszélyeit.  

Amennyiben a fenti célok elérésében a MADRISZ választott képviselői, vagy tagjai ellentmondásokat tapasztalnak, a MADRISZ Elnökségéhez vagy Etikai Bizottságához fordulhatnak. Az etikai eljárás eredménye az érintett tag felszólítása a MADRISZ elveinek képviseletére, szükség esetén a MADRISZ nevében történő nyilatkozattételtől történő eltiltás, szélső esetben a MADRISZ-ból való kizárása lehet. A jogorvoslatot a MADRISZ közgyűlése vagy Etikai Bizottsága szolgáltatja.

Copyright © 2014 Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége. Minden jog fenntartva.